Typ „B”

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ”JUTRZENKA”

W PIETRZYKOWIE  – TYP „B”

 

 

DANE PLACÓWKI: Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie

Pietrzyków 49 62-310 Pyzdry, tel. 63 2768904

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka jest domem typu AB – dla osób przewlekle psychicznie chorych (A) i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (B). Uczestnikami zajęć w ŚDS są osoby  zamieszkujące gminy: Pyzdry, Kołaczkowo. W Domu zatrudniona jest profesjonalna kadra. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Celem ogólnym programu działalności Domu jest realizacja w Powiecie Wrzesińskim strategii  rozwiązywania problemów społecznych i bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Polega on na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia dostępnych im ról społecznych. Cel ten realizowany jest poprzez prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i wsparcie psychologiczne. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenie narażone są w znacznym stopniu na izolację społeczną. Nasila się niechęć otoczenia do kontaktów z niepełnosprawnym spowodowana trudnościami w relacjach, lękiem wynikającym z niedostatecznej edukacji społecznej w zakresie niepełnosprawności intelektualnej.

Cele szczegółowe:

 • tworzenie środowiska zapewniającego uczestnikom wsparcia, akceptację
  i zrozumienie,
 • kształtowanie umiejętności społecznych związanych z budowaniem własnej autonomii, uczeniem się odpowiedzialności za siebie i innych, budowanie wspólnoty,
 • kształtowanie umiejętności z zakresu samoobsługi w tym wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego,
 • nabywanie umiejętności współpracy i współdziałania w środowisku rodzinnym
  i lokalnym.

Formy działalności:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu:
 • nabycie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi (planowanie wydatków, porównywanie cen),
 • dbanie o higienę osobistą,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy w czasie zajęć terapeutycznych,
 • dbanie o systematyczną zmianę odzieży,
 • obsługiwanie urządzeń AGD (pralka automatyczna, zmywarka, żelazko, odkurzacz).

 

 1. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:
 • współpraca w grupie podczas zajęć terapeutycznych oraz zajęć świetlicowych,
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania poszczególnych urzędów oraz instytucji,
 • kształtowanie pozytywnych relacji ze współuczestnikami, sąsiadami, rodziną,
 • integracja podczas wyjazdów na wycieczki oraz imprez organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki,
 • swobodne wypowiadanie się, wyrażanie własnych opinii oraz poglądów.

 

 1. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu:
 • rozwijanie zainteresowania literaturą, propagowanie czytelnictwa poprzez wizyty w bibliotece publicznej
 • gry zespołowe: Xbox, piłkarzyki, dart elektroniczny, boccie, tenis stołowy, gry planszowe,
 • gry i zabawy oraz spacery na świeżym powietrzu,
 • korzystanie z Internetu: gry i zabawy, muzyka, filmy, portale społecznościowe,
 • wyjazdy: kino, kręgielnia, leśniczówka, grzybobranie.

 

 1. Konsultacje psychologiczne i psychoedukacja:
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • rozwinięcie pamięci i spostrzegawczości,
 • wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności ŚDS,
 • wzmocnienie asertywności – rozwinięcie umiejętności wypowiadania próśb, życzeń i pytań,
 • zwiększenie umiejętności opanowania emocji – wprowadzenie relaksacji i zajęć wyciszających,
 • poprawienie umiejętności wypowiadania się – wyrazistość wypowiedzi, właściwa intonacja,
 • poprawa percepcji wzrokowej,
 • poprawa w zakresie komunikacji interpersonalnej.

 

 1. Rehabilitacja ruchowa:
 • profilaktyka i korekta zaburzeń statystyki ciała i schorzeń kostno-stawowych, zwiększanie wytrzymałości organizmu, siły mięśniowej oraz kształtowanie i utrwalanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała poprzez gimnastykę korekcyjną,
 • rozwój motoryki małej i dużej, które są istotne dla prawidłowej sprawności fizycznej oraz poprawiają koncentrację, orientację przestrzenną i koordynację wzrokowo-ruchową,
 • rehabilitacja indywidualna prowadzona z jedną osobą tego wymagającą, która polega na zmniejszaniu napięcia mięśniowego, zwiększaniu ruchomości stawów, nauka samodzielnego siadu, stania oraz samodzielnego poruszania się,
 • zajęcia na sali gimnastycznej oraz świeżym powietrzu – gry i zabawy zespołowe, które rozwijają aktywność ruchową, szybkość, zwinność i wytrzymałość oraz pozwalają utrwalić zasady i techniki gier,
 • taniec zumba i aerobic – pozwala utrzymać odpowiednia formę, poprawia elastyczność ciała, postawę i równowagę, rozładowuje napięcia nerwowe, przeciwdziała stresom oraz rozładowuje negatywne emocje.

 

 1. Terapia prowadzona w ramach istniejących pracowni.

6.1. Pracownia stolarska:

 • nabywanie i doskonalenie umiejętności prawidłowego sposobu posługiwania się narzędziami i urządzeniami stolarskimi,
 • nabywanie umiejętności wykonywania ozdób drewna o różnej tematyce,
 • doskonalenie umiejętności malowania farbami do drewna.

6.2. Pracownia komputerowa:

 • opanowanie umiejętności obsługi programów tj. Windows, Excel, Microsoft, Point,
 • wykorzystywanie różnych technik obróbki tekstu,
 • poznawanie nowych możliwości wykorzystywania Internetu do celów rozrywkowych i poznawczych.

6.3 Pracownia gospodarstwa domowego:

 • doskonalenie i rozwijanie umiejętności obsługi sprzętów AGD,
 • wyrabianie nawyku utrzymania w czystości pracowni, a także znajdujących się w niej przyborów kuchennych i urządzeń,
 • poznawanie nowych przepisów kulinarnych,
 • utrwalanie umiejętności przyrządzania ciepłych posiłków.

6.4 Pracownia artystyczna:

 • poznawanie i utrwalanie technik artystycznych (malowanie, modelowanie, filcowanie, zdobienie itp.),
 • doskonalenie umiejętności obsługiwania sprzętów i urządzeń znajdujących się w pracowni,
 • wykonywanie prac o różnej tematyce z wykorzystaniem poznanych wcześniej technik.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie realizuje się szereg form działalności dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Do katalogu form realizowanych w placówce zalicza się również:

 • zebrania społeczności,
 • wycieczki, wyjazdy,
 • imprezy integracyjne,
 • wyjazdy rehabilitacyjne.
 • zebrania z rodzinami / opiekunami.

Wszystkie zajęcia prowadzone w placówce mają postać zajęć indywidualnych, grupowych lub zbiorowych w zależności od potrzeb i rodzaju zajęć i omawianej tematyki.

Metody, sposoby i kryteria oceny efektów działalności Domu w tym postępy uczestników

Dwa razy w roku Zespół wspierająco – aktywizujący dokonuje oceny planu postępowania wspierająco – aktywizującego ustalonego odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika, rodzaju i zakresu świadczonych usług w placówce. Przeprowadzana jest szczegółowa analiza zachowań uczestnika i realizacji założonych celów. Oceny dokonuje się za pomocą 5-punktowej skali i szczegółowego opisu osiągniętych efektów działań i trudności w realizacji celów. Oceniane są działania realizowane przez terapeutę, pracownika socjalnego, fizjoterapeutę, psychologa oraz psychiatrę i obejmują następujące obszary: funkcjonowanie psychologiczne, terapię ruchową, poradnictwo i pracę socjalną, współpracę z rodziną, funkcjonowanie w życiu codziennym, umiejętności interpersonalne i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań a także terapię zajęciową prowadzoną w poszczególnych pracowniach. Z przeprowadzonej analizy wyciągane są wnioski i uwzględniane w planie na kolejny okres. Cele zrealizowane są zastępowane nowymi, a niezrealizowane przeznaczane do dalszej realizacji lub poddawane modyfikacji.

Możliwości realizacyjne poszczególnych form działania

Postępowanie wspierająco – aktywizujące dostosowane jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika. Do właściwej realizacji planu placówka zatrudnia :

 • w ramach opieki psychologicznej – psychologa,
 • w zakresie rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeutę.

Trzonem pracy wspierająco – aktywizującej jest zespół terapeutów. Dom wyposażony jest w niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające przebywanie w nim osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem braku barier architektonicznych.

Przyjęte kierunki dalszego rozwoju

Na podstawie opracowanej analizy pracownicy sporządzili wnioski i zalecenia do pracy na następne lata działalności placówki:

 

 • utrzymywanie i pogłębianie kontaktów z rodzinami / opiekunami uczestników,
 • zwiększanie aktywności uczestników polegających na rozwijaniu zainteresowania turystyką, literaturą,
 • zachęcanie uczestników do większej aktywności fizycznej poprzez korzystanie z dostępnej sali gimnastycznej oraz sąsiadującego z placówką Orlika,
 • organizowanie spotkań plenerowych i integracyjnych na tworzonym w tym celu placu rekreacyjnym,
 • rozwijanie zainteresowań instytucjami kulturalnymi (kino, teatr, kręgielnia),
 • zajęcia z edukacji prozdrowotnej (zwiększenie wyjazdów do Groty Solnej),
 • pozyskanie osób na staż,
 • wznowienie zajęć logopedycznych.

Wykaz kadry realizującej powyższe założenia i zalecenia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie:

 • kierownik,
 • terapeuci (opiekunowie pracowni stolarskiej, artystycznej, komputerowej, gospodarstwa domowego),
 • pracownik socjalny ,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog,
 • lekarz psychiatra.

Współpraca z innymi podmiotami oraz sposób realizacji zadań i rodzaj prowadzenia dokumentacji przez pracowników

W celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie placówka współpracuje z rodzinami      i opiekunami uczestników, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyzdrach i Kołaczkowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Placówkami Opieki Zdrowotnej, Urzędem Gminy w Pyzdrach, Stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne Niepubliczną Szkoła Podstawową w Pietrzykowie, a także z Warsztatami Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu.

Pracownicy w swojej pracy kierują się przede wszystkim dobrem uczestników, zapewnieniem im komfortowych warunków podczas zajęć oraz jak najszerszym rozwoju psychofizycznym i społecznym. Ponadto do każdego z uczestników podchodzą indywidualnie kierując się zasadami poszanowania godności i prawa do samostanowienia.

W placówce prowadzona jest dokumentacja indywidualna, zbiorcza, a także dzienniki zajęć dokumentujące realizację prowadzonych działań zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra i Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.