Typ „A”

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ”JUTRZENKA”

W PIETRZYKOWIE   – TYP „A”

 

 

DANE PLACÓWKI: Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie

Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry, tel. 63 2768904

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka jest domem typu AB – dla osób przewlekle psychicznie chorych (A) i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (B). Uczestnikami zajęć w ŚDS są osoby  zamieszkujące gminy: Pyzdry, Kołaczkowo. W Domu zatrudniona jest profesjonalna kadra. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Celem ogólnym programu działalności Domu jest realizacja w Powiecie Wrzesińskim strategii  rozwiązywania problemów społecznych i bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Polega on na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia dostępnych im ról społecznych. Cel ten realizowany jest poprzez prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i wsparcie psychologiczne. Osoby chore przewlekle psychicznie oraz ich otoczenie, z powodu zaburzeń jakie występują w przebiegu jednostki chorobowej, narażone są w znacznym stopniu na izolację społeczną. Izoluje się sam chory, jego rodzina, nasila się również niechęć otoczenia do kontaktów z chorym spowodowana trudnościami w relacjach, lękiem wywołanym głównie niedostateczną edukacją społeczną w zakresie chorób psychicznych.

Cele szczegółowe:

 • tworzenie środowiska zapewniającego uczestnikom wsparcia, akceptację
  i zrozumienie,
 • kształtowanie umiejętności społecznych związanych z budowaniem własnej autonomii, uczeniem się odpowiedzialności za siebie i innych, budowanie wspólnoty,
 • wspieranie uczestników w zakresie zapewnienia im psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
 • nabywanie umiejętności współpracy i współdziałania w środowisku rodzinnym
  i lokalnym.

Formy działalności:

 1. Konsultacje psychiatryczne:
 • monitorowanie zdrowia psychicznego uczestników,
 • reagowanie na niepokojące zmiany zachowań,
 • dostosowywanie odpowiednich leków,
 • prowadzenie historii choroby.
 1. Konsultacje psychologiczne:
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • rozwinięcie pamięci i spostrzegawczości,
 • wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności ŚDS,
 • wzmocnienie asertywności – rozwinięcie umiejętności wypowiadania próśb, życzeń i pytań,
 • zwiększenie umiejętności opanowania emocji – wprowadzenie relaksacji i zajęć wyciszających,
 • poprawienie umiejętności wypowiadania się – wyrazistość wypowiedzi, właściwa intonacja,
 • poprawa percepcji wzrokowej,
 • poprawa w zakresie komunikacji interpersonalnej.
 1. Terapia prowadzona w ramach istniejących pracowni.

3.1. Pracownia stolarska:

 • nabywanie i doskonalenie umiejętności prawidłowego sposobu posługiwania się narzędziami i urządzeniami stolarskimi,
 • nabywanie umiejętności wykonywania ozdób drewna o różnej tematyce,
 • doskonalenie umiejętności malowania farbami do drewna.

3.2. Pracownia komputerowa:

 • opanowanie umiejętności obsługi programów tj. Windows, Excel, Microsoft, Point,
 • wykorzystywanie różnych technik obróbki tekstu,
 • poznawanie nowych możliwości wykorzystywania Internetu do celów rozrywkowych i poznawczych.

3.3 Pracownia gospodarstwa domowego:

 • doskonalenie i rozwijanie umiejętności obsługi sprzętów AGD,
 • wyrabianie nawyku utrzymania w czystości pracowni, a także znajdujących się w niej przyborów kuchennych i urządzeń,
 • poznawanie nowych przepisów kulinarnych,
 • utrwalanie umiejętności przyrządzania ciepłych posiłków.

3.4 Pracownia artystyczna:

 • poznawanie i utrwalanie technik artystycznych (malowanie, modelowanie, filcowanie, zdobienie itp.),
 • doskonalenie umiejętności obsługiwania sprzętów i urządzeń znajdujących się w pracowni,
 • wykonywanie prac o różnej tematyce z wykorzystaniem poznanych wcześniej technik.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie realizuje się szereg form działalności dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Do katalogu form realizowanych w placówce zalicza się również:

 • zebrania społeczności,
 • wycieczki, wyjazdy,
 • imprezy integracyjne,
 • wyjazdy rehabilitacyjne,
 • zebrania z rodzinami / opiekunami.

Wszystkie zajęcia prowadzone w placówce mają postać zajęć indywidualnych, grupowych lub zbiorowych w zależności od potrzeb i rodzaju zajęć i podejmowanej tematyki.

Metody, sposoby i kryteria oceny efektów działalności Domu w tym postępy uczestników

Dwa razy w roku Zespół wspierająco – aktywizujący dokonuje oceny planu postępowania wspierająco – aktywizującego ustalonego odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika, rodzaju i zakresu świadczonych usług w placówce. Przeprowadzana jest szczegółowa analiza zachowań uczestnika i realizacji założonych celów. Oceny dokonuje się za pomocą 5-punktowej skali i szczegółowego opisu osiągniętych efektów działań i trudności w realizacji celów. Oceniane są działania realizowane przez terapeutę, pracownika socjalnego, fizjoterapeutę, psychologa oraz psychiatrę i obejmują następujące obszary: funkcjonowanie psychologiczne, terapię ruchową, poradnictwo i pracę socjalną, współpracę z rodziną, funkcjonowanie w życiu codziennym, umiejętności interpersonalne i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań a także terapię zajęciową prowadzoną w poszczególnych pracowniach. Z przeprowadzonej analizy wyciągane są wnioski i uwzględniane w planie na kolejny okres. Cele zrealizowane zastępowane są nowymi, a niezrealizowane przeznaczane do dalszej realizacji lub poddawane modyfikacji.

Możliwości realizacyjne poszczególnych form działania

Postępowanie wspierająco – aktywizujące dostosowane jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika w zależności od zaburzeń psychicznych. Do właściwej realizacji planu placówka zatrudnia :

 • w ramach opieki psychologicznej – psychologa,
 • w ramach konsultacji psychiatrycznej – lekarza psychiatrę.

Podstawą pracy wspierająco – aktywizującej jest zespół terapeutów. Dom wyposażony jest
w niezbędny sprzęt i urządzenia. Obiekt nie posiada barier architektonicznych.

Przyjęte kierunki dalszego rozwoju

Na podstawie opracowanej analizy pracownicy sporządzili wnioski i zalecenia do pracy na następne lata działalności placówki:

 • utrzymywanie i pogłębianie kontaktów z rodzinami / opiekunami uczestników,
 • zwiększanie aktywności uczestników polegających na rozwijaniu zainteresowania turystyką, literaturą,
 • zachęcanie uczestników do większej aktywności fizycznej poprzez korzystanie z dostępnej sali gimnastycznej oraz sąsiadującego z placówką Orlika,
 • organizowanie spotkań plenerowych i integracyjnych na tworzonym w tym celu placu rekreacyjnym,
 • rozwijanie zainteresowań instytucjami kulturalnymi (kino, teatr, kręgielnia),
 • zajęcia z edukacji prozdrowotnej (zwiększenie wyjazdów do Groty Solnej),
 • pozyskanie osób na staż,
 • wznowienie zajęć logopedycznych.

Wykaz kadry realizującej powyższe zadania w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie:

 • kierownik,
 • terapeuci (opiekunowie pracowni stolarskiej, artystycznej, komputerowej, gospodarstwa domowego),
 • pracownik socjalny ,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog,
 • lekarz psychiatra.

Współpraca z innymi podmiotami oraz sposób realizacji zadań i rodzaj prowadzenia dokumentacji przez pracowników

W celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie placówka współpracuje z rodzinami      i opiekunami uczestników, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyzdrach i Kołaczkowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Placówkami Opieki Zdrowotnej, Urzędem Gminy w Pyzdrach, Stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne Niepubliczną Szkoła Podstawową w Pietrzykowie, a także z Warsztatami Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu.

Pracownicy w swojej pracy kierują się przede wszystkim dobrem uczestników, zapewnieniem im komfortowych warunków podczas zajęć oraz jak najszerszym rozwoju psychofizycznym i społecznym. Ponadto do każdego z uczestników podchodzą indywidualnie kierując się zasadami poszanowania godności i prawa do samostanowienia.

W placówce prowadzona jest dokumentacja indywidualna, zbiorcza, a także dzienniki zajęć dokumentujące realizację prowadzonych działań zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra i Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.