Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ,,JUTRZENKA” W PIETRZYKOWIE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)„ (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie z siedzibą: Pietrzyków 49, 62-310, w imieniu którego działa Kierownik ŚDS, prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Pawłem Jabłońskim pod adresem e-mail: dom@sdspietrzykow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 63 2768904.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i będą przetwarzane w celu:
 4. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z obsługą i wykonywaniem przez administratora czynności pracodawcy wobec pracowników wynikających z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, rozliczeń z organami administracji państwowej oraz obsługi przez administratora uczestników ŚDS w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 5. realizacji i wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, jw.;
 6. realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, np. w związku z przeprowadzeniem rekrutacji w ŚDS;
 7. przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w związku z udziałem osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą, w realizacji imprez, projektów, konkursów i zajęć organizowanych w ŚDS, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny, – w celu upowszechniania wizerunku tych osób w mediach, w tym społecznościowych i na stronach internetowych, które ŚDS wykorzystuje do promocji swoich działań, w wyniku czego upowszechniany będzie wizerunek tych osób w mediach;
 8. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, w związku z udzieleniem pierwszej pomocy osobom, których dane dotyczą;
 9. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO;
 10. niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych.

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 3. organy władzy publicznej i podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań statutowych ŚDS, w celu promocji jej działalności statutowej w mediach, w tym internetowych, nie będących pod zarządem ŚDS;
 4. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ŚDS przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych jest ŚDS:

 

 • w przypadku pracowników: z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z realizacją obowiązków pracowniczych (BHP, świadczenia medycyny pracy, obsługi prawnej, bankowej i ubezpieczeniowej),
 • w przypadku uczestników: z podmiotami świadczącymi usługi umożliwiające i ułatwiające bankową, elektroniczną i informatyczną obsługę zadań ŚDS, wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków statystycznych;
 1. osoby fizyczne, które uczestniczą w imprezach organizowanych przez ŚDS lub korzystają z informacji zawartych na stronach internetowych ŚDS, profilu serwisu społecznościowego ŚDS, w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych – przekazywanych tam na podstawie prawa prasowego;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez ŚDS z usług profilu serwisu Facebook na podstawie:
 2. zgody wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu ,,Facebook ŚDS”, w celach promujących wydarzenia ŚDS i uczestnictwo w tych wydarzeniach przez osoby, których dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób;
 3. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: Decyzja w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r., z dniem rozpoczęcia obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r.(ramy te chronią podstawowe prawa wszystkich osób w UE, których dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych w celach komercyjnych, ramy te zapewniają również przejrzystość prawną przedsiębiorstwom, które korzystają z transatlantyckich transferów danych), (dostęp: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en) – w związku z wymianą danych w wymiarze globalnym, zarówno wewnętrznie pomiędzy firmami Facebooka, jak i zewnętrznie z partnerami i podmiotami Facebooka na całym świecie (informacje i dane kontrolowane przez Facebook Ireland są przekazywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na terenie którego obowiązują przepisy RODO, lub też mogą być przechowywane albo w inny sposób przetwarzane do celów opisanych w zasadach Facebooka, regulaminie Facebooka, regulaminie serwisu Instagram oraz do działania na skalę światową i dostarczania użytkownikom usług – dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy).

 

Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilu Facebook ŚDS przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisu Facebook (https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook ŚDS w Pietrzykowie

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 2. niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami administratora, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 3. do czasu zakończenia rekrutacji;
 4. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu i rozliczenia tego konkursu, natomiast w przypadku podlegania prawu podatkowemu w związku z przyznaniem nagród, do czasu zakończenia okresu przetwarzania wynikającemu z prawa podatkowego;
 5. do czasu zakończenia rozliczeń statystycznych i budżetowych;

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
 4. wymogiem dobrowolnym, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pozyskanej od osoby lub opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą w myśl art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a);
 5. wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy do podjęcia działań w związku z przygotowaniem umowy jest żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 6. wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), f), g) oraz j).

 

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, odmowa świadczenia usług przez ŚDS, odmowa uczestnictwa w organizowanej imprezie, projekcie, zajęciach itp., odmowa zawarcia umowy.

W zależności od prowadzonego postępowania Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach działań statystycznych, niezbędnych do opisu statystycznego zbioru uczestników lub pracowników ŚDS. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie przygotowanie statystyk do sprawozdań ŚDS w roku sprawozdawczym. Dane przetwarzane w procesach automatycznych nie podlegają identyfikacji i nie są wykorzystywane w celach marketingowych ŚDS.