Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej „Jutrzenka” w Pietrzykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.

 

Adres strony Internetowej: www.sdspietrzykow.pl

Data publikacji strony Internetowej: 2020-07-17

Data ostatniej aktualizacji strony Internetowej: 2020-07-17

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono 2020-07-17 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „JUTRZENKA”
Pietrzyków 49
62-310 Pyzdry
tel. 63 276 89 04
e- mail: dom@sdspietrzykow.pl

Problemy z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Antkowiak – dom@sdspietrzykow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 276 89 04.

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba podmiotu przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych (wydzielone jest wejście przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Korytarz oraz pomieszczenia pozbawione są schodów.

Brak tłumacza języka migowego.