Informacja o powierzeniu Grantu

Informujemy, iż Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie otrzymał grant w łącznej kwocie 53 100,00 zł ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Post Author: kamila